shayan vaziri 1401 اردیبهشت 05 پوستر

زامبی‌های ایرانی

Blog image

پلنگی که خود را در میان زامبی‌های ایرانی یافته بود از آخر توسط آن‌ها خورده شد.

ما ایرانی‌ها، زامبی‌هایی هستیم که در هر طرح و لباس و مسند و قدرتی باشیم. هدفی جز تخریب و غارت و کشتار و تغذیه کردن نداریم. هنر که نه بلکه فساد نزد ایرانیان است و بس.

کشتار پلنگ در قائمشهر گویای این قضیه بود.