shayan vaziri 1401 فروردین 09 پوستر

درخت گردو

Blog image

همهمه‌ی جماعتی ترسیده، شیون‌هایی دور، موج‌هایی کوبنده، فریادهایی هراسان و گنگ، و گهواره‌ای که جسدی فروپاشیده را در قلمرو مرگ و تاریکی تکان می‌داد.