shayan vaziri 1400 اسفند 12 پوستر

بقای چینی

Blog image

پیش از آنکه انسان‌ها بتوانند ابزارهایی برای شکار یا کشاورزی تولید کنند، حشره‌خواری بخش مهمی از خوراک آن‌ها را تشکیل می‌داده است. به‌خاطر افزایش قیمت پروتئین جانوری، ناایمنی غذایی، فشارهای محیطی، افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به پروتئین در طبقه متوسط، حشره‌خواری در قرن بیستم و یکم همچنان موضوعی مورد بحث است.
یکی از استراتژی‌های موفق آمیز چینی‌ها خوردن حشرات یا به نوعی همه چیزخوار بودن آن‌هاست که هم شکم خود را سیر می‌کنند و هم با آن دمار از روزگار دنیا در می‌آورند.