shayan vaziri 1400 اسفند 04 پوستر

زندان اینترنتی

Blog image

این جهان زندان و ما زندانیان
حفره کن زندان و خود را وا رهان.

کنترل کامل اینترنت و دسترسی به داده‌های کاربران، افراد سواستفاده‌چی و فاسد از آنچه درباره شما می‌دانند، برای امر و نهی کردن بر شما استفاده خواهند کرد. آن‌ها دنبال قلابی هستند که شما را با آن آویزان کنند. این طرح موجب افزایش فساد خواهد شد.