shayan vaziri 1400 بهمن 15 پوستر

دختر مشعلی

Blog image

‎همه می‌دانستند که این جامعه مغز متفکری دارد، اما بدبختانه نمی‌شد یقه کسی را گرفت و محکم به دیوار کوبیدش و مثلا گفت: «حرام‌زاده، فلسفه‌ی این قوانین چیست؟ چرا و به چه دلیلی این قانون را آفریدی؟ اصلاً تو کی هستی؟» تمام کسانی هم که بخشی از این جوامع متمدن بودند ، پاسخی نداشتند جز اینکه: «متاسفم، من فقط یک آدم عادیم.»

سوزانده شدن دختری در سنندج نه تنها یک جنایت فردی نیست بلکه یک جنایت اجتماعی‌ست. ننگ بر این جوامع متمدن.