my picture

آکالیپکا

پوست می‌تواند عوض شود، زخم بخورد، کبود شود، پاره شود، و حتا به لباس تبدیل شود. پوست هر چه باشد وسیله سنجش عشق و علاقه و درد و زجر ماست. پوست نشان دهنده جوانی و پیری ماست. حتا برای رنگ آن جنگ‌ها و جنایات عظیمی صورت گرفته. آکالیپکا در مقام پوست وارد صحنه می‌شود و برای هر که در این روزگار پوست سخت و شیکی ندارد می‌تواند پوست یدک باشد.

درباره من